Istorijat

 

Istraživački centar za odbranu i bezbednost (ICOB) je organizacija koja je osnovana 26. aprila 2012. na osnivačkoj sednici na Vojnoj akademiji. Centar je osnovan na inicijativu oficira i kadeta Vojske Republike Srbije sa jedne strane i profesora i studenata Univerziteta u Beogradu sa druge strane. Centar je osnovan radi ostvarivanja ciljeva i dizajniranje projekata u oblasti odbrane, bezbednosti, diplomatije, zaštite životne sredine, edukacije, stvaranja medijskog sadržaja, razvoja nevladinog sektora u Republici Srbiji, a i šire. Istraživački centar za odbranu i bezbednost je u proteklih osam godina u saradnji sa raznim institucijama uspešno ostvario brojne projekte, obuke, događaje, preporuke i zagovaranje. Centar ima u realizaciji više projekata nacionalnog i međunarodnog karaktera. Sa tim u vezi ostvarili smo jako dobru inostranu saradnju sa više značajnih međunarodnih eksperata iz polja bezbednosti i odbrane. Uspešno smo realizovali preko 200  obuka, imali smo delegate na velikom broju naučnih konferencija, organizovali preko 50 tribina i predavanja sa raznim stručnjacima u oblasti bezbednosti, odbrane i diplomatije. Na obukama koje realizuje ICOB do sada se usavršilo više hiljada polaznika. Centar je akreditovan od strane Ministarstva državne i lokalne samouprave za sprovođenje obuka, a po potrebi ostvaruje saradnju i sa drugim ministarstvima, institucijama i organizacijama.

Istraživački centar za odbranu i bezbednost se takođe bavi izdavaštvom. Pored naučnih publikacija, zbornika i slično, od 2017. godine ICOB uređuje i izdaje stručni i komercijalni časopis i portal ,,Odbrana i bezbednost“.

Misije centra:

 1. podizanje svesti građana o bezbednosti i odbrani kroz organizovanje treninga, seminara, tribina, konferencija;
 2. razvoj nevladinog sektora i zbližavanje nevladinih organizacija;
 3. organizovanje i koordinacija naučno-istraživačke delatnosti,
 4. unapređivanje i razvijanje potencijala bezbednosti na nivou Republike i šire u skladu sa potrebama,
 5. organizovanje kulturnih manifestacija, stvaranje medijskog sadržaja i projekata,
 6. organizovanje stručnih i naučnih razmena, kao i svih drugih vidova saradnje sa drugim fakultetima i univerzitetima,
 7. organizovanje humanitarnih i edukativnih projekata.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva centar naročito:

1. organizuje, samo ili u saradnji sa drugim organizacijama, treninge, stručne skupove, savetovanja, seminare i druge oblike edukacije građana;
2. sarađuje sa institucijama iz oblasti bezbednosti, odbrane, obrazovanja, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu koje se bave zaštitom životne sredine,odbrane, bezbednosti i diplomatije;
3. organizuje humanitarne akcije za pomoć licima, kojima je ta pomoć potrebna;
4. organizuje različita društvena okupljanja nevladinih organizacija;
5. organizuje projekte i sprovodi akcije za zaštitu životne sredine odbrane i bezbednosti;